Svaki problem ima više rešenja.
Pitanje je perspektive.

Advokatska kancelarija “Rabrenović & Partners” osnovana je 2013. godine, sa sedištem u Beogradu.

Naš rad bazira se na profesionalnom pristupu svakoj pravnoj situaciji i pružanju efikasnih poslovnih rešenja u savremenom privrednom poslovanju.

Kontaktirajte nas

arrow
logo

Osnivač, advokat Danilo Rabrenović, okupio je tim mladih i ambicioznih ljudi, spremnih da znanje, vreme i energiju, posvete pravnom zastupanju i pružanju kompletne pravne pomoći našim klijentima.

Zahvaljujući jedinstvenom skupu veština i stručnosti svakog od nas, naš tim je u stanju da pruži efikasna rešenja u različitim oblastima prava.

Za svakog klijenta zadužen je određeni član tima u zavisnosti od potreba tog klijenta i oblasti u kojoj posluje. Bliska saradnja sa našim kolegama, iz različitih oblasti prava i eksternim stručnjacima, omogućava nam da kreiramo i koordiniramo tim, koji bi najbolje odgovarao Vašem slučaju. U okviru naše advokatske kancelarije našim klijentima je dostupan i China desk.

a lawyer

Reč našeg osnivača:
Način, a ne odgovor.

Advokat Danilo Rabrenović, Rabrenović & Partners

Delokrug rada - oblasti

Privredno i korporativno
pravo

 • Osnivanje i likvidacija svih pravnih oblika privrednih društava
 • Izrada celokupne dokumentacije potrebne za osnivanje, poslovanje i likvidaciju privrednih društava
 • Registracija pred Agencijom za privredne registre
 • Priprema i izrada pisanih saveta i tumačenje zakonske regulative potrebne za korporativno upravljanje
 • Restrukturiranje
 • Statusne promene
 • Izrada due diligence izveštaja
 • Opšta korporativna pitanja

Mergers and Acquisitions,
Due diligence

 • Plasman investicija
 • Zastupanje privrednih društva prilikom preuzimanja drugih pravnih lica
 • Spajanje pravnih lica
 • Izrada Due diligence izveštaja
 • Analiza pravnog okruženja, zakonske regulative i prikaz celokupnog poslovnog stanja u pravnom licu koje se preuzima
 • Saradnja sa revizorskim kućama i knjigovođama
 • Zastupanje u postupku pregovora

China Desk

 • Korporativno upravljanje
 • Investiciona ulaganja i finansije
 • Pravo konkurencije
 • Radni odnosi
 • Rešavanje sporova
 • Administracija

Stečajno pravo

 • Izrada predloga za pokretanje stečajnog i prethodnog stečajnog postupka
 • Zastupanje stečajnih poverilaca u stečajnom postupku i izrada prijave potraživanja sa pratećom dokumentacijom
 • Pokretanje i vođenje sporova u toku stečajnog postupka
 • Zastupanje i predstavljanje klijenata na skupštini poverilaca i u odboru poverilaca
 • Izrada unapred pripremljenih planova reorganizacije i davanje mišljenja na iste
 • Asistencija klijentima prilikom kupovine imovine, imovinskih celina i stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao i pronalaženje kupaca za navedenu imovinu

Ugovorno pravo

 • Savetovanje o svim pitanjima vezanim za ugovorno pravo
 • Sačinjavanje svih vrsta ugovora o prometu nekretnina, građenja, zakupa, zaloge i hipoteke, prometa robe i usluga, kao i drugih ugovora u privredi

Radno pravo

 • Opšta pitanja vezana za radne odnose, savetovanje pravnih službi i pravna mišljenja
 • Priprema ugovora o radu
 • Izrada kompletne radnopravne dokumentacije
 • Interni akti u vezi sa radnim odnosima
 • Prestanak radnog odnosa
 • Kolektivni ugovori i radni sporovi

Parnični i izvršni
postupci

 • Analiza pravnih situacija sa mišljenjem i predlozima za dalje postupanje
 • Izrada periodičnih izveštaja o stanju sudskih predmeta
 • Pokretanje i vođenje sporova u toku stečajnog postupka
 • Pripremanje tužbenih zahteva i predloga za izvršenje
 • Pripremanje žalbi i vanrednih pravnih lekova
 • Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima
 • Posredovanje u mirnom rešavanju sporova
 • Saradnja sa izvršiteljima radi efikasne i brže naplate potraživanja

Građevinsko pravo
i nepokretnosti

 • Savetovanje i vođenje pregovora pri zaključivanju ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu
 • Pribavljanje dozvola za izgradnju, zoniranje, registraciju i drugih procedura pred nadležnim organima
 • Postupci pred nadležnim službama katastra nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke
 • Sastavljanje građevinskih pravnih izveštaja organima
 • Savetovanje u vezi sa izgradnjom objekata
 • Sačinjavanje ugovora o izgradnji
 • Pribavljanje dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole i druge dokumentacije neophodne za izgradnju objekata
 • Vođenje postupaka legalizacije odnosno ozakonjenja objekata
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama

Radno pravo

 • Zastupanje stranaca pred organima uprave
 • Regulisanje privremenog boravka stranaca u Srbiji
 • Pribavljanje dozvole za rad za strance
 • Sticanje srpskog državljanstva
 • Otpust/odricanje iz srpskog državljanstva
 • Sastavljanje upravnih tužbi za domaća i strana lica
 • Zastupanje u upravnim sporovima za domaća i strana lica

Delokrug rada - oblasti

Privredno i korporativno
pravo

 • Osnivanje i likvidacija svih pravnih oblika privrednih društava
 • Izrada celokupne dokumentacije potrebne za osnivanje, poslovanje i likvidaciju privrednih društava
 • Registracija pred Agencijom za privredne registre
 • Priprema i izrada pisanih saveta i tumačenje zakonske regulative potrebne za korporativno upravljanje
 • Restrukturiranje
 • Statusne promene
 • Izrada due diligence izveštaja
 • Opšta korporativna pitanja

Mergers and Acquisitions,
Due diligence

 • Plasman investicija
 • Zastupanje privrednih društva prilikom preuzimanja drugih pravnih lica
 • Spajanje pravnih lica
 • Izrada Due diligence izveštaja
 • Analiza pravnog okruženja, zakonske regulative i prikaz celokupnog poslovnog stanja u pravnom licu koje se preuzima
 • Saradnja sa revizorskim kućama i knjigovođama
 • Zastupanje u postupku pregovora

China Desk

 • Korporativno upravljanje
 • Investiciona ulaganja i finansije
 • Pravo konkurencije
 • Radni odnosi
 • Rešavanje sporova
 • Administracija

China Desk

 • Korporativno upravljanje
 • Investiciona ulaganja i finansije
 • Pravo konkurencije
 • Radni odnosi
 • Rešavanje sporova
 • Administracija

Ugovorno pravo

 • Savetovanje o svim pitanjima vezanim za ugovorno pravo
 • Sačinjavanje svih vrsta ugovora o prometu nekretnina, građenja, zakupa, zaloge i hipoteke, prometa robe i usluga, kao i drugih ugovora u privredi

Radno pravo

 • Opšta pitanja vezana za radne odnose, savetovanje pravnih službi i pravna mišljenja
 • Priprema ugovora o radu
 • Izrada kompletne radnopravne dokumentacije
 • Interni akti u vezi sa radnim odnosima
 • Prestanak radnog odnosa
 • Kolektivni ugovori i radni sporovi

Parnični i izvršni
postupci

 • Analiza pravnih situacija sa mišljenjem i predlozima za dalje postupanje
 • Izrada periodičnih izveštaja o stanju sudskih predmeta
 • Pokretanje i vođenje sporova u toku stečajnog postupka
 • Pripremanje tužbenih zahteva i predloga za izvršenje
 • Pripremanje žalbi i vanrednih pravnih lekova
 • Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima
 • Posredovanje u mirnom rešavanju sporova
 • Saradnja sa izvršiteljima radi efikasne i brže naplate potraživanja

Građevinsko pravo
i nepokretnosti

 • Savetovanje i vođenje pregovora pri zaključivanju ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu
 • Pribavljanje dozvola za izgradnju, zoniranje, registraciju i drugih procedura pred nadležnim organima
 • Postupci pred nadležnim službama katastra nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke
 • Sastavljanje građevinskih pravnih izveštaja organima
 • Savetovanje u vezi sa izgradnjom objekata
 • Sačinjavanje ugovora o izgradnji
 • Pribavljanje dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole i druge dokumentacije neophodne za izgradnju objekata
 • Vođenje postupaka legalizacije odnosno ozakonjenja objekata
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama

Radno pravo

 • Zastupanje stranaca pred organima uprave
 • Regulisanje privremenog boravka stranaca u Srbiji
 • Pribavljanje dozvole za rad za strance
 • Sticanje srpskog državljanstva
 • Otpust/odricanje iz srpskog državljanstva
 • Sastavljanje upravnih tužbi za domaća i strana lica
 • Zastupanje u upravnim sporovima za domaća i strana lica